Welkom in Nijskoat mei 2019

Bij de entree van Nijskoat valt het nieuwe en bijzonderfraai gebouw van Jan en Wupkea Ots op. Het parkeerterrein is verruimd en de oprit aan de oostkant is toegankelijk geworden voor de OTS-bus.

Tegenover het begin van het Tsjerkepaad was jarenlang een kruipdoor-sluipdoor paadje gecreerd. Onlangs is de rechthebbende bewoner verhuisd en is sindsdien het paadje afgesloten. Ja, nieuwe heren, nieuwe wetten. Fietsers en wandelaars moeten nu over het Schoterpad of via de Zanden hun weg vervolgen.

Groenmarkt

Zaterdag 18 mei was voor de 15 keer de gezelligste groenmarkt op tuingebied in de appelhof van de familie Bakker. Er was een groot aanbod van alles wat er groeit en bloeit in de tuin, zoals vaste planten, 1- en 2-jarige planten, bol- en knolgewassen, groenteplanten enz. Verder was er een groot aanbod aan bloemstukken, tuindecoraties, keramiek, jams ,kruidenthee, honing en nog veel meer.

Fietspad

De werkzaamheden langs de van Engelenvaart vorderen gestaag. In het oorspronkelijke plan was het fietspad op papier doorgetrokken tot aan Nijskoatter brege. Aanwonenden langs de van Engelenvaart tekenden met succes bezwaar aan met als reden inbreuk op hun privacy. Gemeente Heerenveen aanvaardde dit bezwaar en wijzigde de plannen met als gevolg dat een strook bos moest wijken. Vervolgens werden op het oevergedeelte steenbrokken gestort wat het aanmeren van boten bemoeilijkt zo niet onmogelijk wordt gemaakt.Het zal zo zijn redenen hebben. Wel mogen wij hopen dat de bekende Nijskoatter gastvrijheid niet zal worden belemmerd en dat de jaarlijks terugkerende vaartuigen er genoeglijk mogen vertoeven.

Dramatische veranderingen

Als opgroeiend kind lijkt het of de wereld nooit zal veranderen, de tijd schijnt er stil te staan. De harde werkelijkheid laat zich zo nu en dan maar al te duidelijk kennen. Zo heeft Nijskoat afscheid moeten nemen van het hier jarenlang gevestigde mechanisatiebedrijf Gebroeders van der Molen. De vierde generatie heeft zich inmiddels in het bedrijf aangekondigd , doch ten gevolge van de helaas onomkeerbare ziekte van Siete van der Molen , moest het bedrijfsplan drastich worden gewijzigd en de organisatie worden omgevormd. Vanuit praktische overweging werd gekozen voor Joure. Om er te wonen maar ook, en niet in de laatste plaats, daar de werkzaamheden van het bedrijf verder uit te bouwen. We wensen de fam. Douwe van der Molen alle goeds toe hopen hen in Nijskoat toch weer eens te mogen ontmoeten. Siete van der Molen moest voor een ingreep enige tijd in het ziekenhuis verblijven maar was nog niet voldoende hersteld om naar huis te gaan, hij revalideert elders. Cora en familie veel sterkte toegewenst.

Nog meer verdriet overviel ons door het verbijsterende en zeer plotseling overlijden van Sjirk IJntema. Zie hieronder Yn Neitins.

Yn Neitins, 1962 - Sjirk IJntema - 2019

Tiisdei 19 maart 2019. Elkenien is mei syn deistige dingen dwaande. Een dei lyk as alle oarren. De maitiid komt der oan. De earste griene bledjes binne al te sjen. it sintsje kriget stadichjes wat mear tiid en kreft. Mar dan samar ynienen foel troch it tige hommels ferstjerren van us warbere doarpsgenoat en tuke boer Sjirk IJntema der in djip skaad oer Nijskoat en feroare alles.

Sjirk komt ut in laach fan fanatyke boeren dy wisten fan it ferskil tusken berop en ropping fan it boer wezen. Ek hy wist hoe er it ha woe. De plannen foar it kommende lanwurk wiene mei it leanbedriuw trochnaam en ek de fierdere oanpassingen fan de stal en gebouwen wiene besprutsen.

Yn 2003 hat Sjirk him untwrakselje kint oan in slimme sykte, mar dizze keer moast er belies jaan.

Mar wy tinke net allinne oan syn stjerren, dochs folle meer oan syn ryk libben as man, heit en fuleindich boer. We witte fan syn blierens. Syn grutskens op syn pleats wer hy de skoalbern de leafde by brocht far de natur, it fee, it lan mei de griene greiden, de fugels en de blommen yn it fjild. Ek it skriuwen yn de doarpskrante die hij mei nocht en wille. De leste stikjes wiene omtrent klear.

Ek mei wy yn tank werom sjen nei it jierliks Nijskoatter Boskfeest en de Minniste Hagepreek wer wy by min waar altiid in de smuke skuorre terjochte koenen. Sjirk woe en koe mei dit alles syn beste kant sjen litte. Nimmen krige nee as antwurd.

Meer as fiifhundert minsken wiene by it roubeklach yn ' e Nijskoatter tsjerke. En dei letter wie de kremaasje , wer Tine , bern en famylje under stylfolle begelieding van Ella van Halderen wurden fan goede neitins, treast en bemudigens utsprutsen hawwe.

Wy sille Sjirk misse. Wy meie hoopje dat Tine, bern en famylje meielkoar it paed fan Sjirk festhalde sille en kreft en moed fine fan ' e minsken om harren hinne.

Sjirk syn goeie neitins bliuwt.

De skriuwers fan Nijskoat.

Insecten

Alom krijgt ieder te horen dat de insectenstand tot een verontrustend niveau is gedaald. Vogels, bijen en vlinders hebben het moeilijk gekregen en dreigen binnen afzienbare tijd helemaal verdwenen te zijn. Onder de slogan " HAAL DE INSECTEN TERUG. WY DOGGE MEI, JO EK ? " hopen we als bescheiden particulier maar enthousiast inwoner van Nyskoat bijval te krijgen en hiermee een positieve ommekeer te bewerkstellingen. Een gedeelte van het gazon is omgewoeld en van bloemenzaad voorzien. In de maand juni moet het een kleurrijk resultaat zichtbaar zijn volgens de hovenier. We, Jeen en Doetie Landman, zijn benieuwd en u mag als passant mee genieten.

Kunst

Er valt in de loop van dit jaar meer te genieten langs de Rotstergaastweg want de bronzen beelden van Natasja Bennink zullen toch echt worden geplaatst. Het ligt in de bedoeling om op Burendag 2019, zaterdag 28 september, de beelden op feestelijke wijze te onthullen,

Nieuwe inwoners

Natasja heeft meer ijzers in het vuur dan alleen de beelden van Nijskoat. haar prachtige beelden FROULJU FAN FRYSLAN zijn uit Heerenveen weggehaald en zijn nu te bewonderen in Leeuwarden. Opmerkelijk detail mag hier worden genoemd; dat een van de zes kunstwerken is opgedragen aan Froukje Hofma dat ook haar beeltenis draagt. Froukje is voorzitter van het nu zo spijtig omstreden sc heerenven vrouwen en sinds kort inwoner van Nijskoat, We heten Froukje en haar huisgenoten van harte welkom , wensen hen veel woonplezier en hopen hen bij hoogtijdagen te mogen treffen in ons dorp.

Tsjerkepaad

De klaphekjes in het Tsjerkepaad hingen schots en scheef. Voor het vee niet zonder gevaar en voor wandelaars risico voor verwondingen. Hoogste tijd om de zaak aan te pakken. Inmiddels is hier en daar al een hekje vernieuwd of weer recht gehangen. Zo blijft het eeuwenoude Tsjerkepaad een fraai en plezierig wandelgebied. Hopelijk ligt er voor de wandelaars en zonneaanbidders een mooie en lange zomer in het verschiet.

Gedenken en vieren

27 april Koningsdag, 5 mei bevrijdingsdag en daar tussen in 4 mei, dag van de Dodenherdenking. ook dit jaar was er bij de Klokkenstoel en het kerkje van Nijskoat een herdenking. Nijskoatter en kunstzinnig bewoner van de Stal. GERARD ELFRINK, maakte een gedicht over de oorlog 1940-1945.


OORLOG 1940 -1945

NEDERLAND WERD BEZET DOOR DUITSLAND,

DE DUITSERS HADDEN EEN DING VOOR OGEN ,DE JODEN MOESTEN AAN DE KANT,

ER KWAM VEEL VERZET IN NEDERLAND,

ZO STOND HET OOIT IN DE NEDERLANDSE KRANT,

ER KWAMEN ZWARTE BLAADJES VOOR JE FIETSLAMP TE HANGEN,

ZODAT VIJANDIGE VLIEGTUIGEN HET LICHT NIET KONDEN OPVANGEN,

DE JODEN WERDEN NAAR WESTERBORK NAAR EEN KAMP GEBRACHT,

WAAR DE GASKAMER OP HUN WACHT,

DE HONGERWINTER DUURDE LANG,

EN JE HOORDE EEN HEEL ZELDZAAM VERDES GEZANG,

DE AMERIKAN EN ENGELSEN KWAMEN ONS BEVRIJDEN,

EN ZO KWAM NEDERLAND UIT ZIJN LIJDEN.


Gerard Elfrink